Työpaikan tunneilmaston johtamisella saat aikaan vaikuttavia tuloksia

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

  1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
  2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
  3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
  4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Taitava tunneilmaston johtaminen luo yrityksellenne merkittävää kilpailuetua parantamalla yksilöiden tuloksentekokykyä.

Tunneilmasto muodostuu työntekijöiden yksin ja yhdessä työpaikalla kokemista ja ilmaisemista tunteista.

Miksi tunneilmaston johtaminen on nykyisin niin tärkeää?

  • Tuo yritykselle merkittävää kilpailuetua, sillä se vaikuttaa henkilöstön sekä veto- että pitovoimaan
  • Tunnetaitoinen organisaatio luo psykologista turvallisuutta
  • Työilmapiiri pysyy kunnossa vain aktiivisilla toimenpiteillä
  • Jos tunneilmastoa ei tietoisesti johdeta, sitoutuminen ja suorituskyky laskevat
  • Tunneosaaminen on ratkaisevassa roolissa mm. johtamisessa, motivoimisessa, sitouttamisessa sekä muutosten keskellä

Sitkeän Selviytyjän palvelut yrityksenne tunneilmaston kehityksen tukena

Tunneilmaston-deming-kartoitus

Kustannustehokas tapa saada asiat kerralla kuntoon!

Parhaimmat tulokset tunneilmaston johtamisessa saavutetaan pitkäjänteisellä ja päämäärätietoisella työskentelyllä. Kokemustemme mukaan yritykset pitävät tunneilmaston kartoitus- ja kehittämistyötä erittäin tärkeänä ja innostavana, sillä prosessin käytännön vaikutukset ovat heti nähtävissä työarjessa.

Prosessi alkaa Emergy Emotional Climate Audit® –tunneilmastokartoituksella, joka tuo näkyviin organisaationne tärkeimmät kehityskohteet. Kartoitus pohjautuu Emergy Oy:n, Jyväskylän yliopiston sekä Aalto-yliopiston tutkimushankkeisiin.

Kartoituksen perusteella pohdimme ja sovimme yhdessä tarkoituksenmukaisimmista jatkotoimenpiteistä tunneilmastonne kehittämiseksi. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on hyvä arvioida uudella kartoituksella noin 8–12 kuukauden kuluttua aloituksesta.

Tunteet työelämässä

Tunteet kuuluvat työelämään – halusimmepa sitä tai emme. Meillä kenelläkään ei ole katkaisijaa, jolla tunteet saisi pois päältä. Tunteita esiintyy jatkuvasti, myös silloin kun käsittelemme tietoa. Niiden vaikutus jää usein vain tiedostamattomaksi. Kuitenkin juuri tunteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa ihmisellä kulloinkin on käytettävissään ja kuinka valmis hän on ponnistelemaan jonkin asian tai tavoitteen eteen. Tutkimukset osoittavat, että voima kaikenlaiseen tekemiseen ja aikaansaamiseen syntyy juuri tunteista. Tunteet ovat siis tärkeä osa organisaation psykologista pääomaa.

Tunnetaidot

Tunnetaidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä työympäristössä esiintyviä tunteita rakentavasti, yksin ja yhdessä. Meistä kukaan ei voi valita tunteitaan edes työpaikallaan, mutta omassa vaikutusvallassamme on, miten näihin tunnekokemuksiin suhtaudumme ja miten niitä käsittelemme ja ilmaisemme. Tunnetaito-osaaminen on merkittävässä roolissa paitsi työpaikan vuorovaikutussuhteissa, myös kaikkien yhteisen työhyvinvoinnin kannalta.

Työelämän tunnetaitojen tärkeät käsitteet

Tunneilmasto

Tunneilmasto syntyy työntekijöiden työpaikalla yksin ja yhdessä kokemista ja ilmaisemista tunteista. Tunneilmasto tarttuu ja leviää yksilöiden käyttämän kielen ja puheen, mutta myös ilmeiden, eleiden ja äänenpainojen kautta.
Yksilötasolla tunneilmasto rakentuu niistä ajatuksista, miltä ihmisestä tuntuu olla juuri sen työyhteisön jäsen, ja millaisia ajatuksia kollegat, esihenkilöt, asiakkaat, annetut tavoitteet yms. hänessä herättävät. Yhteisötasolla tunneilmasto todentuu esimerkiksi siitä, millaisten tunteiden ilmaiseminen ja millä tavoin on sallittua, millaisten kiellettyä.

Tunneilmaston johtaminen

Organisaatiossa vallitseva tunneilmasto näkyy automaattisesti ja usein tiedostamatta paitsi siellä työskentelevien niin myös sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa nk. tunnejalanjälkenä. Siksi tunneilmaston johtamisen on syytä olla tietoista ja tavoitteellista niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Tätä ajatusta tukee myös jatkuvasti lisääntyvä tutkimusnäyttö siitä, miten tunteet vaikuttavat ihmisten energiatasoon ja suorituskykyyn.

Tunneäly ja tunnetoimijuus

Tunneäly (Emotional Intelligence) on alun perin Daniel Golemanin lanseeraama käsite, jolla tarkoitetaan yksilön kykyä tiedostaa ja ymmärtää omia ja toisten tunteita, sekä kykyä säädellä, hallita ja ilmasta omia tunteitaan.

Tunnetoimijuus (Emotional Agency) on uusi, TUNTO ja TUNTO2 tutkimushankkeiden löydös paitsi yksilöllisistä, myös yhteisöllisestä kyvystä tiedostaa, ymmärtää ja huomioida tunteet tiimin ja koko organisaation toiminnassa ja keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa.